Saturday, November 12, 2016

ಕತ್ತಲು : ಕೊಂಕಣಿಗೆ ಅನುವಾದ ಕವನ[ಅನುವಾದಿತ್ ಕವಿತಾ] ರಂಗಾಳ್ ಸಾವ್ಳಿ
ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆತೆಲೊ ಹರ್ ಮನಿಸ್ ಏಕ್ ನ್ಹಯ್ ಏಕ್ ಮುಖೊಟೆಂ ನ್ಹೆಸುನ್ ಜಿಯೆತಾ. ಸಂಸಾರಾಕ್/ಸಮಾಜೆಕ್ ಅಪುಣ್ ಕಿತ್ಲೋಯ್ ದೆಖಿವಂತ್/ಆದರ್ಶ್‌ವಾದಿ/ಅಪ್ವಂತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಧಾಖಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡುಂದಿ, ಪುಣ್ ಭಿತರ್ಲೆ ಭಿತರ್, ಖಂಯ್ ನಾ ಖಂಯ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಪೊಕೊಳ್ ಚಿಂತಪ್, ಅಪ್ಲಿಂ ಕುಸಾಡ್ಡ್ ಕರ್ನಿ ಲಿಪಯ್ತಾ. ಹೆಚ್ಚ್ ಚಿಂತ್ಚಾಚೆರ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ಅರ್ಸೊ ಧರ್ಚಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಹಿ ಕವಿತಾ.

ಲಡಾಯಿ ಬಸು ಏಕ್ ಸಂಘಟಕ್, ಸಮಾಜಿಕ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯಾವಿರೋಧ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್/ದಕ್ಷ್ ವಾವ್ರಾಡಿ. ಏಕ್ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಿ, ಜವಾಭ್ದಾರಿಯುತ್ ಕವಿ/ಸಾಹಿತಿ, ದುಡ್ವಾಕ್/ಪ್ರಸಸ್ತೆಕ್ ಲಬ್ದೊನ್ ಅಪ್ಲೆ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ವಿಕುನ್ ಖಾತಲ್ಯಾ ರಾಸಿಂತ್ಲೊ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ದೆಕುನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಕವಿತೆಚ್ಯೊ ವೊಳಿ ವಾಚ್ತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ ಗುಂಡಾಯ್.
ಸಂ
ಆಂಕ್ಡೊ - 10
ಕಾಳೊಕ್....


ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್
ಹೆಂ ದೂಃಖ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್
ಕಾಳೊಕಾಕ್ ರಾಕುನ್ ಆಸಾ..

ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸುಟಂವ್ನ್ ವಿಣ್ಗೊ ಜಾಂವ್ಕ್
ಹಿ ಕೂಡ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಳೊಕಾಕ್ ರಾಕುನ್ ಆಸಾ..

ವೊಡ್‌ಲ್ಲೆ ಗೀಟ್ ಸರ್ವ್ ಉತ್ರೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್
ಮನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಳೊಕಾಕ್ ರಾಕುನ್ ಆಸಾ..

ರಾತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಹಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್‌ಲ್ಲೆಂ
ದಿಸಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಸಹಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗುನ್ ಆಸಾ..

ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಜಿಣೆ ರಾತಿಕ್ ಏಕ್ ಜಿಣೆ
ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾಚ್ಚ್ ಜಾಲಾಂ..

ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ದಿಸಾಕ್ ತರ್‌ಯೀ ಪಳೆ
ಪಳೆ ರಾತಿಕ್ ತರ್‌ಯೀ
ದೊಳೆ ಉಘಡುನ್ ಪಳೆ

ಅಮಿಂಚ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾಂಕ್
ಮುಲಾಮ್ ಭಯ್ರ್ ಆಸಾನಾ
ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಭಗ್ಚಿ ಪಿಡಾ
ಹ್ಯಾ ರಾತಿಕ್ ತರ್‌ಯೀ ಅಖೇರ್ ಜಾಂವ್ದಿ..
***
[ಕಾನಡಿ ಮೂಳ್ಬಸೂ  ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್: ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ]

ಲಡಾಯಿ ಬಸು: ಗದಗಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಲೊ ಬಸವರಾಜ್, ಲಡಾಯ್‌ಪ್ರಕಾಶನ್.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಸಾಹಿತಿ, ವಾವ್ರಾಡಿ, ಚಿಂತ್ಪಿ, ಕವಿ ತಶೆಂಚ್ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಿ. ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಸೊಧುನ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಚೆಪಾಸತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಧಿನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಸಾಹಿತಿ ವಿಭಾ ಹಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್ ಪ್ರಶಸ್ಥಿ ಆಸಾ ಕರುನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ.
[अनुवादित कविता] रंगाळ सावळी
ह्या संसारांत जियेतेलो हर मनिस ऎक न्हय ऎक मुखोटें न्हेसुन जियेता. संसाराक/समाजेक अपुण कित्लॊय देखिवंत/आदर्श्‌वादि/अप्वंत म्हणुन धाखंव्क पेचाडुंदि, पुण भितर्ले भितर, खंय़ ना खंय अप्लें पोकोळ चिंतप, अप्लिं कुसाड्ड कर्नि लिपय्ता. हेच्च चिंत्चाचेर अपुर्भायेचो अर्सो धर्चि जाव्नासा हि कविता.

लडायि बसु ऎक संघटक, समाजिक अन्न्यायाविरॊध आवाज उटंव्चो ऎक प्रामाणिक/दक्ष वाव्राडि. ऎक पत्रिकॊध्यमि, जवाभ्दारियुत कवि/साहिति, दुड्वाक/प्रसस्तेक लब्दोन अप्ले वेक्तित्वाक विकुन खातल्या रासिंत्लो भिल्कुल न्हय. देकुन हाच्या एकेका कवितेच्यो वोळि वाच्तां तुम्कां ह्या कवितेचि गुंडाय.
- सं
आंकडो १०
काळोक....


भाय्र यॆंव्क
हें दूःख कित्याक
काळोकाक राकुन आसा..

न्हेस्‍ल्लें सक्कड सुटंव्न विण्गो जांव्क
हि कूड कित्याक काळोकाक राकुन आसा..

वोड्‌ल्ले गीट सर्व उत्रोन यॆंव्क
मन कित्याक काळोकाक राकुन आसा..

रात सग्ळें सहज म्हण भग्‌ल्लें
दिसांत कित्याक असहज म्हण भगुन आसा..

दिसाक ऎक जिणे रातिक ऎक जिणे
म्हाका नाकाच्च जालां..

ह्या लोकाक दिसाक तर्‌यी पळे
पळे रातिक तर्‌यी
दोळे उघडुन पळे

अमिंच कर्न घेत्‌ल्ल्या घायांक
मुलाम भय्र आसाना
नात्‌ल्लें आसा म्हणुन भग्चि पिडा
ह्या रातिक तर्‌यी अखॆर जांव्दि..
***

[कानडि मूळ: लडायि बसु, कोंकणीक: जॊन सुंटिकोप्प]
ಕತ್ತಲು (ಮೂಳ್ ಕವಿತಾ)
ಹೊರಬರಲು ಈ ಅಳುವೇಕೆ
ಕತ್ತಲಾಗಲು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ

ತೊಟ್ಟಿರುವುದನೆಲ್ಲ ಕಳಚಿ ಬೆತ್ತಲಾಗಲು
ಈ ದೇಹವೇಕೆ ಕತ್ತಲಾಗಲು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ..

ಎಳೆದ ಗೆರೆಗಳನೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ಬರಲು
ಮನವೇಕೆ ಕತ್ತಲಾಗಲು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ..

ಇರುಳೆಲ್ಲ ಸಹಜ ಅನಿಸಿದ್ದು
ಹಗಲೇಕೆ ಅಸಹಜ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ..

ಹಗಲೊಂದು ಬದುಕು ರಾತ್ರಿಯೊಂದು ಬದುಕು
ನನಗೆ ಬೇಡವೆನಿಸಿದೆ

ಈ ಲೋಕವನು ಹಗಲಿನಲ್ಲಾದರೂ
ನೋಡು ಇರುಳಿನಲ್ಲಾದರೂ
ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು
ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಗಾಯಗಳಿಗೆ
ಮುಲಾಮು ಹೊರಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಇದೆಯೆಂದು
ಭಾವಿಸುವ ರೋಗ 
ಈ ರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿ
***
 
लडायि बसु: गदगांत वस्ति कर्तलो बसवराज, लडाय्‌प्रकाशन.कोम अंतर्‌जाळि जाग्याचो संपादक. कार्याळ साहिति, वाव्राडि, चिंत्पि, कवि तशेंच पत्रिकॊध्यमि. साहितिक प्रतिभेक सोधुन प्रॊत्साह दिंव्चेपासत आप्ल्या देवाधिन बाय्ल साहिति विभा हिच्या नांवाखाल प्रतिष्टित प्रशस्थि आसा करुन जाय्त्या तालेंतांक प्रॊत्साह दीव्न आय्ला.

No comments:

Post a Comment

ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು..

ದಣಿವರಿಯದ ಸಮಾಜಮುಖಿ - ಕೆ. ನೀಲಾ ೧-೮-೬೬ರಂದು ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೆ. ನೀಲಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪರ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಮ...